Ενακτήρια Συνάντηση, Βρυξέλλες, 25 Σεπτέμβρη 2019

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ARIS πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις Βρυξέλλες στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του επικεφαλής εταίρου της κοινοπραξίας (Business Training SA). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι κανόνες του προγράμματος, οι κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης του έργου καθώς και τα καθήκοντα του κάθε εταίρου για το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης.

Το πρόγραμμα της Ενακτήριας Συνάντησης του ARIS, μπορείτε να το βρείτε εδώ.