Δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης για Επαγγελματίες ΤΠΕ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) αλλάζει δραστικά τους τρόπους λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω της αυτοματοποίησης των καθηκόντων και των βιομηχανικών διεργασιών καθώς και μέσω της βελτιστοποιημένης διαχείρισης της ροής εργασιών και των κρίσιμων τεχνικών δεδομένων. Η ταχέως εξελισσόμενη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και οι εφαρμογές της σε διάφορες εκφάνσεις της οικονομικής και κοινωνική πραγματικότητας, αυξάνει εκθετικά την ζήτηση για επαγγελματίες Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που κατέχουν έναν συνδυασμό τεχνικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η ζήτηση για δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ενώ ο αριθμός των συναφών θέσεων εργασίας έχει αυξηθεί κατά 119%. Οι εργοδότες, ωστόσο, συναντούν πρωτοφανείς δυσκολίες να βρουν υποψήφιους με τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων στο υφιστάμενο εργατικό δυναμικό. Πέρα από τη ζήτηση, το κενό ενισχύεται περαιτέρω από την ελλιπή ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, δεδομένου ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί κατά κύριο λόγο αντικείμενο εξειδίκευσης των επαγγελματιών ΤΠΕ που προσφέρεται στο υψηλότερο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως καθίσταται απαραίτητη η αναβάθμιση και βελτίωση των συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες (συνεχιζόμενη κατάρτιση) όσο και σπουδαστές (αρχική εκπαίδευσης), ώστε οι υπάρχοντες αλλά και μελλοντικοί επαγγελματίες του κλάδου των ΤΠΕ να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Στόχοι

Το ARIS συγκροτεί μια στρατηγική εταιρική σχέση για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για τους επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσω της ανάπτυξης ενός επικαιροποιημένου προγράμματος σπουδών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στη τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων αναγκών του κλάδου και στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Οι στόχοι του ARIS είναι:

 • Να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης στη τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) για τους επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Να εισάγει σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και καινοτόμους ανοικτούς παιδαγωγικούς πόρους.
 • α συμβάλλει στην ένταξη των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στα τομεακά μητρώα δεξιοτήτων και επαγγελμάτων καθώς και στις Ευρωπαϊκές διαδικασίες πιστοποίησης

Δράσεις

 • Ανάλυση των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου των ΤΠΕ που σχετίζονται με δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Ανάπτυξη ενός επαγγελματικού προγράμματος κατάρτισης στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Δημιουργία ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου των ΤΠΕ.
 • Ανάπτυξη ενός Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος Κατάρτισης (VOOC), με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας και των δυνατοτήτων εξατομίκευσης της μάθησης στην Επαγγελματική Κατάρτιση.
 • Ενεργή συμμετοχή των ομάδων στόχων και ενδιαφερόμενων μερών στην αναγνώριση των αποτελεσμάτων του έργου και κυρίως των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Προώθηση της ενσωμάτωσης των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στα τομέακα μητρώα δεξιοτήτων και επαγγελμάτων.
 • Μαθησιακά αποτελέσματα για την παροχή εκπαίδευσης στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης(ΤΝ) & πρακτικές εφαρμογές για επαγγελματίες ΤΠΕ.
 • Μαθησιακές ενότητες, εκπαιδευτικός οδηγός για τους πάροχους εκπαίδευσης και κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).
 • Υποδομές και περιεχόμενο ενός Μαζικού Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος Κατάρτισης σχετικά με τις εφαρμογές των ψηφιακών δεξιοτήτων για επαγγελματίες ΕΕΚ.
 • Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων (European e-Competence Framework).
 • Ένα έγγραφο θέσης για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων και προώθηση της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων στο Ευρωπαικό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων(European e-Competence-Framework).
 • 5 Ημερίδες ενημέρωσης (μία σε κάθε χώρα-εταίρο) για την προώθηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου και την προαγωγή ανοικτού διαλόγου σχετικά με την αύξηση και βελτιστοποίηση στην παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Το έργο ARIS αποτελεί ένα εταιρικό σχήμα 5 οργανισμών από 5 χώρες της Ε.Ε. (Βέλγιο, Ιταλία, Ισπάνια, Λιθουανία και Ελλάδα), από τον χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και το πεδίο της τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας στο χώρο της εκπαίδευσης.