Dirbtinio intelekto įgūdžiai IRT specialistams

Automatizuodamas užduotis ir efektyviau tvarkydamas darbo srautus bei svarbius duomenis, dirbtinis intelektas (DI) iš esmės keičia ekonomikos ir visuomenės funkcijas bei verslo procesus. Ekonominėje ir socialinėje tikrovėje sparčiai besivystanti dirbtinio intelekto technologijų plėtra eksponentiškai didina informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų, pasižyminčių tinkama dirbtinio intelekto ir tarpdisciplininių įgūdžių kombinacija, poreikį. Naujausi rinkos tyrimai parodė, kad dirbtinio intelekto įgūdžių poreikis per pastaruosius trejus metus išaugo trigubai, o darbo vietų, susijusių su DI, skaičius išaugo 119 procentų. Darbdaviams šiandieninėje darbo rinkoje nelengva rasti tinkamų kandidatų, pasižyminčių reikiamu DI įgūdžių deriniu. Atotrūkį didina ne tik paklausa, bet ir tinkamų įgūdžių, kurių tikimasi teikiant profesinį mokymą, trūkumas, turint omenyje, kad dirbtinis intelektas šiuo metu yra dažniausiai aukštojo mokslo aukščiausiose pakopose siūlomas IRT specializacijos dalykas. Ši didėjanti paklausa ir industrijos augimo bei modernizavimo pasitelkiant automatizavimo technologijas potencialas išryškino būtinybę tobulinti IRT specialistų įgūdžius naudojant įvairias dirbtinio intelekto programas, taip pat suteikti šiuolaikišką profesinį mokymą studentams, norintiems žengti į dirbtinio intelekto sritį. ARIS projektas prisidės prie šio iššūkio sprendimo didindamas IRT specialistų profesinio mokymo svarbą, kad jų kompetencijos atitiktų naujausis dirbtinio intelekto pasiekimus, ir skatins įsidarbinimo galimybes bei mobilumą sektoriuje. Įgyvendinant ARIS projektą bus sukurti internetiniai atvirieji švietimo šaltiniai, kad būtų užtikrintas platus jų pritaikymas ir taip prisidedama prie IRT specialistų įgūdžių tobulinimo, o tai padės įgyvendinti ekonomine prasme efektyvius atitinkamus mokymus.

Tikslai

ARIS sudarė strateginę partnerystę, kad sustiprintų pagrindines skaitmenines IRT specialistams skirto profesinio mokymo kompetencijas, pasiūlydamas šiuolaikišką mokymo programą ir atvirus švietimo išteklius (AŠI) dirbtinio intelekto srityje ir tokiu būdu padėdamas spręsti esamą profesinių įgūdžių poreikių ir jų neatitikimo problemą.

ARIS tikslai yra:

 • sukurti išsamų ir šiuolaikišką dirbtinio intelekto (DI) technologijų ir jų praktinio pritaikymo mokymo kursą;
 • diegti šiuolaikiškus mokymo organizavimo metodus ir novatoriškus atvirosios prieigos pedagoginius išteklius;
 • palengvinti DI įgūdžių reikalavimų integravimą į ES sertifikavimo ir standartizavimo schemas.

Veiklos

 • Šiandieninių ir būsimų įgūdžių ir išmanymo poreikių, nulemiančių mokymosi rezultatų raidą, analizė.
 • DI technologijų ir praktinio jų taikymo mokymo programos struktūros rengimas.
 • Poreikius atitinkančios pedagoginės medžiagos, kuri taps atvirais švietimo ištekliais, sukūrimas.
 • Su DI taikymu susijusių atvirų internetinio profesinio mokymo kursų infrastruktūros kūrimas, testavimas ir pateikimas, skatinant inovatyvių ir lanksčių profesinio ugdymo praktikų pritaikymą.
 • Svarbiausių politikos formuotojų ir suinteresuotų pusių atstovų įtraukimas į ARIS projekto mokymosi rezultatų pripažinimą bei paramą integruojant DI įgūdžius į profesinius standartus.
 • Pasidalijimas rezultatais sklaidos renginiuose, kviečiant tikslines grupes naudotis ARIS pateiktais rezultatais ir toliau juos skleisti.
 • IRT specialistams skirtas įvairių DI technologijų ir praktinio pritaikymo mokymosi tikslų apibrėžimas mokymo teikėjams.
 • Mokymosi elementai (mokymo programos struktūra), edukatoriaus priemonių rinkinys ir profesinio mokymo integracijos gairės.
 • Atviri švietimo ištekliai dirbtinio intelekto technologijų ir jų taikymo srityje.
 • Atviro ARIS profesinio mokymo internetinio kurso apie DI technologijų taikymą IRT specialistams infrastruktūra ir turinys.
 • Dirbtinio intelekto įgūdžių pažymėjimo priedas, skirtas DI įgūdžių integravimui į sertifikavimo programas.
 • Apibendrinamasis dokumentas, skirtas sustiprinti sprendimų priėmimą ir skatinti DI įgūdžių reikalavimų įtraukimą į Europos skaitmeninių įgūdžių programą.
 • 5 nacionalinės informacijos dienos (po vieną kiekvienoje iš partnerių šalių), skirtos informacijai apie projekto rezultatus skleisti ir paskatinti atvirą diskusiją apie profesinio mokymo teikimo kokybės ir efektyvumo gerinimą.

ARIS partnerių susivienijimą sudaro penkios organizacijos iš penkių valstybių. Šios organizacijos – profesinio švietimo srities, IRT sektoriaus ir technologinių tyrimų sferos atstovės bei mokymosi inovacijų ekspertės.