Een brochure van twee bladzijden met de belangrijkste informatie over het ARIS-project.

De ARIS-brochure is beschikbaar in het EN, FR, IT, ES, GR, LT, NL.

Een poster in A3-formaat met een overzicht van het project.

De ARIS-poster is beschikbaar in EN, FR, IT, ES, GR, LT, NL

In het verslag worden de belangrijkste gegevens geanalyseerd die zijn verkregen bij het verzamelen van inlichtingen over vaardigheden en bij arbeidsmarktonderzoek, teneinde leerresultaten te definiëren die het geraamte zullen vormen voor het opzetten van een alomvattend curriculum voor beroepsonderwijs en -opleiding over kunstmatige intelligentie, om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige technische en niet-technische vaardigheidsbehoeften van ICT-professionals.

In dit verslag worden de structuur en de kenmerken van het ARIS VET-curriculum over kunstmatige intelligentie voor ICT-professionals beschreven.

Het ARIS VET-curriculum, dat betrekking heeft op het 5e EQF-niveau, is georganiseerd rond 4 leereenheden, die verder zijn opgesplitst in 24 lessen.

Een complete gids voor ICT-trainers over hoe ze het ARIS-curriculum in formele en niet-formele settings kunnen toepassen.

De ARIS VOOC, die gehost wordt op het OpenLearning-platform, fungeert als een breed toegankelijke leveringsmethode voor het curriculum van het project over kunstmatige intelligentie. De ARIS VOOC is een flexibel, zelfleidend e-leerschema dat de structuur van het ARIS-curriculum weerspiegelt en veelzijdig opleidings- en beoordelingsmateriaal bevat, waaronder presentatiebestanden, videocolleges, infographics, praktische oefeningen, casestudy’s en meerkeuzevragenlijsten.

Sluit u nu aan bij een groeiend aantal ICT-professionals en neem deel aan de online cursus “”Kunstmatige intelligentievaardigheden voor ICT-professionals””, verzorgd door het ARIS-partnerschap.

De ARIS-opleidings- en evaluatiematerialen zijn zo ontwikkeld dat ze beantwoorden aan de vereisten en eisen inzake vaardigheden op de werkplek in de EU.

De richtlijnen zijn bedoeld om de invoering en integratie van de ontwikkelde ARIS-leereenheden in bestaande opleidingscursussen voor ICT-professionals te vergemakkelijken.

Alle lezingen over het ARIS-project zijn te vinden op het Youtube-kanaal van het project.

ARIS-verklaring van steun

Een steunverklaring om belanghebbenden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) te motiveren om a) directe steun te verlenen aan de erkenning van de geldigheid van de leerresultaten van het ARIS-project wat betreft de vaardigheden, kennis en competenties die ICT-professionals nodig hebben om AI-toepassingen te begrijpen, te ontwikkelen en te gebruiken, en b) bij te dragen aan de bevordering van de doelstellingen van het project om het onderwijs in digitale competenties te versterken, op basis van de beginselen van gemeenschappelijk belang, wederkerigheid en complementariteit.

De ARIS-steunbetuiging is omarmd door 96 belanghebbenden uit de partnerlanden en daarbuiten. De projectresultaten werden gesteund door vertegenwoordigers van vooraanstaande organisaties en sectorale actoren op zowel EU- als nationaal niveau, waaronder INTRASOFT INTERNATIONAL, de European DIGITAL SME Alliance, de British Computer Society, het Litouwse ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid, alsmede andere vooraanstaande universiteiten en particuliere actoren op ICT-gebied.

Certificaatsupplement AI

Een certificaatsupplement voor aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding als aanvulling op een officieel ICT-beroepsopleidingscertificaat of -getuigschrift. Het AI-certificaatsupplement, gebaseerd op het Europass-model, is bedoeld om te worden verstrekt aan lerenden die met succes een beroepsonderwijs- en -opleidingsprogramma hebben gevolgd waarin de ARIS-leerresultaten of een deel daarvan zijn geïntegreerd. Het supplement beschrijft in detail de vaardigheden, kennis en competenties op het gebied van kunstmatige intelligentie die de lerenden na voltooiing van het beroepsopleidingsprogramma hebben verworven, en de werkgebieden waartoe het programma de deelnemers kwalificeert. Het bijgevoegde aanbod is een model en de supplementen die uiteindelijk door de aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding moeten worden uitgegeven en verstrekt, moeten worden aangepast aan de reikwijdte en de context van hun cursussen en hun nationale onderwijsstelsel.

Realiseren van een proef-sessie van de online ARIS-cursus

Het ARIS-curriculum werd online getest van 4 oktober tot 30 november 2021, met de daadwerkelijke deelname van doelgroepen, en met als overkoepelend doel de educatieve waarde van het ontwikkelde lesmateriaal te evalueren. In totaal schreven 172 studenten zich in voor de ARIS MOOC, waarbij zij leermateriaal van 120-160 uur bijwoonden. Over het algemeen registreerde het proces positieve attitudes en opmerkingen over de educatieve waarde, de volledigheid en het nut van het ARIS-curriculum en de leermiddelen. De deelnemers gaven ook waardevolle feedback voor de verbetering van het lesmateriaal en de verfijning van de online cursus. Het bijgevoegde verslag bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en de evaluatieresultaten van de proeflevering van het ARIS-curriculum.

Position paper

De position paper, gericht aan entiteiten die betrokken zijn bij VET-gerelateerde beleidsvorming en normalisatieprocedures, presenteert op een summatieve manier het belangrijkste bewijs van activiteiten voor het verzamelen van informatie over vaardigheden op het gebied van AI, en geeft aanbevelingen over de integratie van AI-vaardighedenvereisten in de Europese e-Competentie kader.